این یک خورشید گرفتگی نیست. این تصویری شلوغ از ماه ها و حلقه های زحل است.جسم بزرگ مدور در مرکز تصویر تیتان، بزرگترین قمر زحل و یکی از جذاب ترین اشیاء در کل منظومه شمسی است. نقطه تیره در مرکز بخش عمده جامد ماه است. حلقه روشن در اطراف مه و گاز ،جو تیتان، است که نور خورشید به دوربین فضاپیمای کاسینی را منعکس کرده است. برش افقی از لبه در سراسر تصویر حلقه های زحل، را نشان می دهد. در سمت راست پایین تر از تیتان انسلادوس، قمر کوچک زحل است.

titanbusy_cassini_960

ادامه مطلب
منبع : نجومزحل،تیتان،حلقه های مه
برچسب ها : حلقه